Spalio 7-ąją Bažnyčia švenčia marijos, Rožino Karalienės šventę.

2018-10-06

Rožinis (rožančius) yra Jėzaus gyvenimo ir Išganymo įvykių apmąstymas. Rožinis yra Biblijos tekstais pagrįsta malda. Spalio mėnuo yra skirtas bendrystei su Jėzumi per šią maldą. Spalio 7-oji - Rožinio Karalienės šventė (plg.: Marijos litanijoje yra kreipinys „Karaliene šventojo rožinio, melski už mus!“). Iš http://lk.katalikai.lt/2018/10/07: „Anot pasakojimų, dėl Rožinio maldų 1571 m. spalio 7 d. krikščionys nugalėjo turkų laivyną Viduržemio jūroje prie Lepanto. Minint šios pergalės vienerių metų sukaktį, 1572 m. pop. Pijus V paskelbė Marijos Nugalėtojos šventę. Nuo 1716 m. Romos kalendoriuje ji buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, tačiau šv. Pijus X sugrąžino šventę į jos pirminę datą: spalio 7 d. – Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventė. Tai diena, kai Rožinio malda šaukiamasi Dievo Gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo Sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą“. 
Taigi, jau 446-eri metai mes minime šią Rožinio šventę!