Suaugusiųjų katechumenato programa

Katechumenatas yra oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta suaugusiųjų pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems vaikystėje krikštytiems ir kitus sakramentus priėmusiems katalikams, kurie suaugę norėtų pagilinti savo tikėjimą ir sąmoningai priimti krikšto malones. Katechumenato tikslas yra atsivertimas - proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas - pradėti ją keliauti.

Programa trunka maždaug 9 mėnesius, ji prasideda rugsėjo viduryje ir baigiasi gegužę, po Sekminių.

Susitikimai vyksta antradieniais 19 - 20:30 val.

Kiekviename susitikime mokoma svarbia tikėjimo tema, po to diskutuojama mažesnėse grupelėse. Antroje programos pusėje papildomai vyksta trumpesni susitikimai sekmadieniais po Šv. Mišių. Jų metu aptariami tos dienos Šv. Mišių skaitiniai. Du kartus - rudenį ir pavasarį, programos dalyviams organizuojamos rekolekcijos, kurios vyksta rekolekcijų sodyboje Kauno rajone. Visos programos eigoje sudaroma galimybė asmeniniams pokalbiams su vadovais ar kunigu, kuriuose katechumenato dalyviai gali išsiaiškinti rūpimus klausimus.

Kviečiame dalyvauti:

  • suaugusiuosius besirengiančius Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui ir Santuokai,
  • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
  • jaunas šeimas, išsiskyrusius, našlius,
  • netikinčius ir nusivylusiuosius gyvenimu,
  • kunigus, vienuolius, seminaristus, studentus ir pastoracijos darbininkus.

Programos vadovai:

  • Rūta Šalaševičienė
  • Dr. Artūras Lukaševičius

Susitikimų temos

Kviečiame peržiūrėti programos paskaitų vaizdo įrašus:
Paskaitų video medžiaga

Nr. Tema Tikslai
1 Susipažinimas Susipažinti. Trumpai pristatyti Krikšto katechumenatą.
2 Mūsų gyvenimo istorijos. Tikėjimo kelionė. Trumpai pristatyti suaugusiųjų katechezės ypatumus ir dalyvių atsakomybę už savo dvasinį augimą. Pasidalinti dvasinio gyvenimo patirtimi. Aptarti Abraomo tikėjimo kelionę.
3 Dievas yra meilė Aptarti Dievo meilės planą kūrinijai ir žmogui. Skatinti atpažinti. Dievo meilę kiekvienam asmeniškai.
4 Nuopuolis. Blogio kilmė. Pristatyti pirmųjų žmonių nuopuolį. Paaiškinti gimtosios ir asmeninės nuodėmės sąvokas. Skatinti suvokti asmeninį nuodėmingumą ir išgelbėjimo poreikį.
5 Jėzus Kristus - Atpirkėjas Pristatyti Kristaus dovanojamo atpirkimo sampratą. Skatinti suvokti poreikį sąmoningai priimti Kristaus dovanojamą atpirkimą.
6 Tikėjimas - sąmoningas ryšys su Kristumi Aptarti, kas yra tikėjimas. Skatinti apmąstyti savo asmeninį ryšį su Kristumi.
7 Tikinčiųjų bendruomenė - Bažnyčia. Bažnyčia istorijoje. Aptarti Bažnyčią kaip Kristų tikinčiųjų bendruomenę. Aptarti Bažnyčią kaip Mistinį Kristaus Kūną ir Šventosios Dvasios šventovę. Skatinti apmąstyti savo priklausomybę Bažnyčiai.
8 Apreiškimas. Išganymo istorija. Paaiškinti, kaip apreiškimu Dievas kviečia žmogų bendrystei. Papasakoti išganymo istorijos pagrindinį siužetą. Skatinti apmąstyti savo vietą išganymo istorijoje.
9 Šventasis Raštas Aptarti Šventojo Rašto atsiradimą, autorystę, sandarą, vietą Bažnyčioje. Skatinti įsigyti ir pradėti skaityti Šventąjį Raštą.
10 Bažnyčia - tikėjimo mokytoja Paaiškinti Bažnyčios mokymo tarnystę ir dogmų atsiradimą. Aptarti Magisteriumo neklaidingumą. Skatinti apmąstyti savo santykį su Bažnyčios mokymu.
11 Švč. Trejybė. Kryžiaus ženklas. Aptarti tikėjimą Švč. Trejybe kaip centrinį krikščioniškojo tikėjimo slėpinį. Paaiškinti kryžiaus ženklo maldą ("žegnojimąsi"). Skatinti apmąstyti savo tikėjimą Švč. Trejybe.
12 Jėzus Kristus - tikras Dievas ir tikras žmogus Aptarti pagrindines tikėjimo tiesas apie Jėzų Kristų. Skatinti apmąstyti ir išsakyti savo tikėjimą šiomis tiesomis.
13 Švč. Mergelė Marija Aptarti pagrindines tikėjimo tiesas apie Švč. Mergelę Mariją. Skatinti apmąstyti ir išsakyti savo tikėjimą šiomis tiesomis. Skatinti autentišką pamaldumą Marijai.
14 Credo. Apaštalų ir Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimai. Paaiškinti, kas yra tikėjimo simboliai. Trumpai aptarti pagrindines tikėjimo tiesas, esančias Apaštalų ir Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimuose. Skatinti apmąstyti ir išsakyti savo tikėjimą šiomis tiesomis.
15 Krikščioniškoji moralė Paaiškinti, kas yra malonė, nuodėmė, sąžinė, pasirinkimo darymas. Skatinti apmąstyti, ar mūsų samprata apie šiuos dalykus atitinka Katalikų Bažnyčios mokymą. Grupelėse diskutuoti, kaip sekuliari nuodėmės ir sąžinės samprata skiriasi nuo krikščioniškosios.
16 Dekalogas Aptarti Dekalogo įsakymus santykyje su Didžiuoju Įsakymu. Paaiškinti santykį tarp malonės ir Dekalogo. Skatinti apmąstyti ir grupelėse diskutuoti, sunku ar lengva kasdienybėje gyventi pagal krikščioniškąją moralę.
17 Šventumas Paaiškinti katalikišką šventumo ir šventųjų sampratą. Aptarti visuotinį pašaukimą į šventumą. Skatinti apmąstyti ir išsakyti savo požiūrį į kasdienį šventumo siekimą. Skatinti autentišką pamaldumą šventiesiems.
18 Pašaukimas. Pasauliečiai Bažnyčioje. Paaiškinti Dievo pašaukimo sampratą. Aptarti skirtingus Bažnyčioje esančius luomus ir tarnystes; plačiau aptarti pasauliečius. Skatinti apmąstyti ir išsakyti savo požiūrį į Bažnyčioje esančius luomus ir tarnystes. Skatinti sąmoningai prisiimti pasauliečio pareigas Bažnyčioje.
19 Bažnyčios liturginis gyvenimas Bendrai apibūdinti liturginius ženklus ir simbolius. Paaiškinti liturginius metus. Skatinti apmąstyti ir su kitais aptarti savo dalyvavimo Bažnyčios liturgijoje sąmoningumą.
20 Sakramentai. Įkrikščioninimo sakramentai. Paaiškinti sakramento sampratą. Trumpai aptarti Krikštą, Sutvirtinimą ir Eucharistiją. Skatinti apmąstyti ir su kitais aptarti savo požiūrį į Įkrikščioninimo sakramentų teikiamas malones.
21 Šventosios Mišios Paaiškinti Šv. Mišių eigą. Aptarti Kristaus buvimo eucharistiniais pavidalais slėpinį. Skatinti apmąstyti ir su kitais aptarti savo tikėjimą Kristaus buvimu Eucharistijoje. Skatinti sąmoningą dalyvavimą Šv. Mišiose.
22 Gydymo ir tarnavimo bendruomenei sakramentai Aptarti Sutaikinimo, Ligonių, Kunigystės ir Santuokos sakramentus. Skatinti apmąstyti ir su kitais aptarti savo požiūrį į šių sakramentų teikiamas malones. Skatinti apmąstyti ir su kitais aptarti savo požiūrį į Santuokos sakramento gėrius ir pareigas.
23 Sutaikinimo sakramento šventimas Aptarti pasiruošimą Sutaikinimo sakramentui, ypač atkreipiant dėmesį į sąžinės sąskaitos atlikimą. Paaiškinti Sutaikinimo sakramento šventimo eigą. Skatinti apmąstyti ir su kitais aptarti savo požiūrį į šio sakramento reguliarų praktikavimą.
24 Maldos gyvenimas Paaiškinti maldos reikalingumą, formas ir būdus. Aptarti pasauliečio maldos gyvenimo galimybes. Skatinti apmąstyti savo požiūrį į maldos gyvenimą ir su kitais aptarti savo patirtis šioje srityje. Skatinti reguliarų maldos gyvenimą.
25 "Tėve mūsų" Paaiškinti "Tėve mūsų" maldos centrinę vietą Šventajame Rašte. Aptarti septynis "Tėve mūsų" prašymus. Skatinti apmąstyti ir su kitais aptarti "Tėve mūsų" vietą asmeniniame maldos gyvenime.
26 Atsivertimas - viso gyvenimo darbas Paaiškinti nuolatinio atsivertimo reikalingumą. Aptarti krikščioniškojo gyvenimo kasdienybėje aspektus: Šventojo Rašto ir dvasinės literatūros skaitymas, reguliarus sakramentų praktikavimas, krikščioniškos bendrystės formos, maldos gyvenimas. Skatinti apmąstyti ir su kitais aptarti savo krikščioniškojo gyvenimo perspektyvas.
27 Patirties aptarimas ir atsisveikinimas Skatinti apmąstyti ir aptarti dalyvavimo katechumenate patirtis ir įgytas įžvalgas. Pristatyti įvairias galimybes toliau aktyviai dalyvauti Bažnyčios ir parapijos gyvenime.